Dortmunder U, RWE Forum

Dortmund, Germany

Dortmund, Germany